มทร.สุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือทางการศึกษานานาชาติ

 

 

                วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และให้การต้อนรับ Mr. Lin Di คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณาจารย์ของวิทยาลัยอาชีวะหลินอี้ (Linyi Vocational College) สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลา 135 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร โครงการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เป็นโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้นแบบ Non Degree ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ดำเนินการ โดย กองกลาง งานกิจการระหว่างประเทศ จัดการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย เน้นทักษะทั้ง 4 คือ ทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน แก่ ผู้เรียนชาวต่างชาติ รวมถึงการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี และสภาพสังคมของไทย โครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติร่วมกันของทั้ง 2 สถาบัน มุ่งเน้นให้บุคคลากรของวิทยาลัยอาชีวะหลินอี้ (Linyi Vocational College) ได้เห็นศักยภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมั่นใจในการส่งนักศึกษาและบุคคลากรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อย่างต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

ข้อมูล : อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/100064631655848/posts/pfbid0ziAwZufqLbcKAnet72fZhXSqD5DJdoqT9qaCcarpH436aq3Yqp4TdA86oaeT1DKul/?mibextid=NOb6eG

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


144 ครั้ง