ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สามารถกำหนดสาเหตุ ประเมินโอกาส ผลกระทบ ตัวชี้วัด มาตรการจัดการ และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุมนมาลย์ เนียมหลาง รองอธิการบดี และนางสาวกนกพร ศรีใสย์  นักวิชาการศึกษา สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย จัดโดยกองนโยบายและแผน มทร.สุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : กองนโยบายและแผน / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=734875245111791&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


61 ครั้ง