คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ “ต้อนรับอาจารย์บรรจุใหม่”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ “ต้อนรับอาจารย์บรรจุใหม่”

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขา และหัวหน้างานให้การต้อนรับอาจารย์บรรจุใหม่ ประกอบด้วย

  1. ดร.วิภาดา เทพจันทรา       อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์นนทบุรี
  2. ดร.บัณฑิต ฤทธิ์ทอง        อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  3. อาจารย์เอกรัฐ ใจบุญ         อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  4. ดร.จิดาภา พลายมาต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศูนย์นนทบุรี

เพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงานในคณะฯ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.817491547043149

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


163 ครั้ง