ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายในระบบราชการอย่างถูกต้อง

       

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายในระบบราชการอย่างถูกต้อง

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม ดูงาน และนำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานร่วมกันให้บุคลากรได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นแนวทางในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่อไปจัดโดย กองคลัง มทร.สุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=773413524591296&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


77 ครั้ง