ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนระดับสากล

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนระดับสากล  

เมื่อวันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และผู้บริหารเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาคธุรกิจในต่างประเทศ The International Academic Network Collaborations Program 2023 (IANCOP 2023) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ณ เมือง Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์เพื่อนำผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและภาคธุรกิจในต่างประเทศ เยี่ยมชม Amazon Corporate Headquarters เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ณ สำนักงานใหญ่ รวมทั้งเรียนรู้การนำเทคโนโลยี AI มาบริหารจัดการ Supermarket Amazon GO พร้อมทั้งเรียนรู้การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริหารคลังสินค้าขนาดใหญ่ Amazon Fulfillment อีกทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานกับผู้บริหารของ University of Washington ด้านความร่วมมือด้านงานวิจัยและการบริหารศูนย์พัฒนาสตาร์ทอัพในนาม CoMotion ทั้งนี้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีของโรงงานประกอบเครื่องบิน Boeing ซึ่งผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้นำแนวคิดและเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นฐานการสร้างนวัตกรรมในอนาคตของมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และประเทศชาติต่อไป

 จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=777812224151426&set=a.546950483904269&locale=th_TH

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


47 ครั้ง