โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้อาจารย์อนุชา ขวัญสุข ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดและวิทยากรในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้ง 6 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ภายในงานยังมีการเสวนาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดย นายณัฐนนท์ พัฒนาภรณ์ และนางสาวพรทิพา กุดวงศ์แก้ว นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ที่ออกสหกิจศึกษาประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นผู้ร่วมเสวนา นอกจากนี้ นายปัญญา ลูกพลับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิชาการและวิจัย ยังได้บรรยายเกี่ยวกับรูปแบบการปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอโปสเตอร์หลังออกสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ ( 21 ชั้น 3) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

ข้อมูล: งานวิชาการและวิจัย

จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.875199641272339&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


88 ครั้ง