ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดประชุมคณกะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เพื่อหารือแนวทางการประเมินรวมทั้งประเด็นหลักที่ใช้ในการประเมินผลงานอธิการบดี โดยมีพลตำรวจโทธนาศักดิ์  ฤทธิเดชไพบูลย์ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางฤทัยชนก  โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร 5 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


60 ครั้ง