ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาราชมงคลธัญบุรี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักสหกิจศึกษา และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) และนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อปรับใช้ในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 มทร.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

                                                                                         ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.793180285947953

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


25 ครั้ง