ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือไทย-จีน เปิดสถาบันจิงซื่อ พัฒนาเศรษฐกิจแลกเปลี่ยน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือไทย-จีน เปิดสถาบันจิงซื่อ พัฒนาเศรษฐกิจแลกเปลี่ยน

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีMr. Xu Xiaoming รองคณบดีคณะวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเขื่อนซานเสีย หูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเปิดป้ายสถาบันจิงซื่อ เพื่อส่งเสริมโครงการ Belt and Road ด้านการศึกษาบูรณาการสร้างแผนปฏิบัติการศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือเดช เพชรดวง รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม มทร.สุวรรณภูมิ นำผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเขื่อนซานเสีย หูเป่ย เยี่ยมชมสถานที่จัดตั้งสถาบันจิงซื่อ อาคาร 12 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


26 ครั้ง