โครงการฝึกอบรมก้าวแรกสู่โลกวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์อัจฉริยะ ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมก้าวแรกสู่โลกวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์อัจฉริยะ ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมก้าวแรกสู่โลกวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์อัจฉริยะด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี ดร.ศรัณย์ ฉัตรธัญญกิจ หัวหน้าโครงการฯ ดร.กรีฑา สุขทั่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรหมพักตร์ บุญรักษา, อาจารย์วิภาดา วงศ์สุริยา, อาจารย์อิทธิพงษ์ ย่องหยี และอาจารย์จีรวรรณ หอมจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ดร.ขนิษฐา วรรณคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมเป็นวิทยากร และนักศึกษาจากสาขาวิชา ร่วมเป็นผู้ช่วยการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ในระดับอัจฉริยะ ผ่านโครงการฝึกอบรมที่เน้นการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเข้าสู่วิศวกรรมที่ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะและการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาฯ ณ อาคาร 8 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ข้อมูล: สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.882314843894152&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


20 ครั้ง