ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศมาเลเซีย

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ MR. MOHD NAZRI BIN ISHAK  รองผู้อำนวยการโรงเรียน SENIOR ASSISTANT ADMINISTRATIVE MISS. ZURAIDA BINTI MUHAMAD KHER HEAD DEPARTMENT OF TECHNICAL และคณะจากประเทศมาเลเซีย ในโอกาสรับมอบรางวัลในวาระพิเศษให้กับองค์การนักศึกษาชมรมดีไซน์ Flying Club และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ร่วมกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาการศึกษายกระดับการเรียนรู้ด้านอากาศยาน และหุ่นยนต์ ส่งผลให้โรงเรียนเป็นยอดนิยมอันดับที่ 1 ฝั่งภาคเหนือของมาเลเซีย พร้อมทั้งศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                    ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


15 ครั้ง