คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 15”

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 15”

เมื่อพุธที่ 24 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 15” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทั้งทาง ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”การสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในหมู่คณะ โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อกลาง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน พัฒนา Soft Skill และทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : นาตยา ข้อมูล : นาตยา รายงาน : นาตยา 24/1/2567

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


157 ครั้ง