ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2567 เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The 8th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) ภายใต้ “Theme : Actions toward a carbon neutral society และการประกาศเจตนารมณ์ของสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนนโยบายการกำหนดเป้าหมายทางสังคม เพื่อบรรลุค่าความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินการภายในปี ค.ศ. 2040 โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคส่วนการศึกษา โดยเป็นต้นแบบให้กับภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมไทย ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=830291478903500&set=pcb.830291965570118

ข้อมูลจาก : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ


31 ครั้ง