ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติ

  

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติ

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป พร้อมด้วยอาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม และนางสาวอุศนา อนงค์เวช ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแผนการดำเนินงานการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการทำงานในรูปแบบเครือข่าย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาทั้งในด้านของการผลิตและพัฒนากำลังคน การพัฒนาองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรม ผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้และการทำงานรูปแบบใหม่ โดยใช้ศักยภาพและความถนัดของสถาบัน เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา การวิจัย และการผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศเกิดการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล จนนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่ง มทร.สุวรรณภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่มที่ 2) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาทีสอดคล้องกับทิศทางและความต้องการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ในการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของอุตสาหกรรมสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามทิศทางและจุดเน้นของประเทศในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพญาไท 4 โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ                                                        

ภาพ : เว็บไซต์ อว. / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯรูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/kMBnKข้อมูลจาก : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


35 ครั้ง