ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการช่วยเหลือ ทางสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการช่วยเหลือทางสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยในช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายเรื่องหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และนางสาววิชญาพร หอยสังข์ทอง นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 บรรยายเรื่องธรรมชาติของจิตใจ เรื่องคุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาและเรื่องทักษะพื้นฐานการให้คำปรึกษา และในช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยนายวรพจน์ พนาปวุฒิกุล นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง การสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ เรื่องการสำรวจและทำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการ และเรื่อง การวางแผนแก้ไขปัญหาและยุติบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านการช่วยเหลือทางสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านการให้คำปรึกษา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และส่งเสริมเทคนิคทักษะในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมจริยกุล 1 ชั้น 1 อาคาร RMUTSB Sport Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/xHplVข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : ธินินทร : งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


146 ครั้ง