ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมนำเสนอผลการทบทวนการวิเคราะห์บริบทข้อมูลจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการทบทวนการวิเคราะห์บริบทข้อมูลจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พร้อมทั้งการวิเคราะห์ SWOT วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการต่างๆในการเสนอโครงการให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการทบทวนการวิเคราะห์บริบทข้อมูลจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง ผู้แทนจากจังหวัดสระบุรีและสิงห์บุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ผู้แทนสำนักงานงบประมาณเขตที่ 12 ผู้แทนภาคเอกชนผู้แทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/G450o

ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร : งานสื่อสารองค์กรฯ


127 ครั้ง