ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย Sun Thailand รวมพลังมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net Zero Campus

เมื่อวันที่ 30 – 31 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตร์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดร.สุวัฒน์ สกุลชาติ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (กลุ่มผู้บริหาร) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีดร.จันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  (Net Zero Campus)  และคณะได้ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “EEC Automation Park” ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 4.0 และลงพื้นที่บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันทร์ ที่มีการพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และซึมซับวิถีเกษตร ที่มีจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนับว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงผู้คนกับวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน และวิทยาเขตจันทบุรี

 

 

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/KOaF0ข้อมูลจาก : ขอบคุณภาพจาก : เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรเเละกิจการระหว่างประเทศ


152 ครั้ง