ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอานันทมหิดล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นายภูริทัต อยู่สบาย หัวหน้างานอาคารสถานที่ บริการ จัดหารายได้ และบริหารทรัพย์สิน กองกลาง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษา จึงถือเอาวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันอานันทมหิดล ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/RmjPfข้อมูลจาก : ภาพ/จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


117 ครั้ง