ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่13 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง และนายหัตถ์เทพ มัตติตานนท์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง คณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวณัฏฐ์อริญ แก้วญาณะสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติและร่วมสนับสนุนสถานที่จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และสนับสนุนสถานที่จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเอสเพสโซ่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อมูลจาก : ขอบคุณภาพจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรเเละกิจการระหว่างประเทศ


95 ครั้ง