ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาวะผู้นำ และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารจาก 9 ราชมงคล ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (รมส.) รุ่นที่ 3 เป็นวันที่ 10 จัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้ประกอบการ สู่ความเป็นเลิศด้านทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ  

โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรยายเรื่อง “นิติสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับการบริหารงาน”และได้รับเกียรติจากดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การต้อนรับ และบรรยายแนะนำบริษัทพร้อมนำชมสายการผลิต ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/RLjQu

ข้อมูลจาก : ภาพ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นงทฉัตร : งานสื่อสารองค์กรฯ


172 ครั้ง