ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ Maintenance Depot ศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS-หมอชิต | 37 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ ส่วนซ่อมบำรุงโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาและหน้างานก่อสร้าง ช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ | 35 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อธิการบดีประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 38 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 37 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี | 36 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พิธีปิดโครงการกิจกรรม SI ดีพร้อม (DIPROM SI Development Program : SIDP) | 30 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน | 34 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการให้ความรู้ในสายอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน | 44 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสวนแตงวิทยา | 35 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” | 36 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม Open house คุรุวิชาการ 4.0 เปิดสถาบันนวัตกรรม ผลิตนวัตกร สร้างพื้นที่การเรียนรู้ ทางการศึกษาและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565 | 34 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ. | 36 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 | 32 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2566 | 34 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | 32 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การประชุมคัดเลือกอุปนายกสโมสรนักศึกษา | 31 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ | 34 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนลาดงาวิทยาคม | 36 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กำหนดการตัดชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 52 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สวพ. จัดโครงการฝึกอบรม "ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME (ADLP) สู่ผู้รับผลประโยชน์ปลายทาง" | 38 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการบริหารจัดการศูนย์ความเชื่อมโยงภาคประกอบการ (Enterprise Linkage Center : ELC) | 34 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สวพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | 32 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สวพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | 67 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การเงินการคลัง | 38 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ | 34 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร | 31 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ | 32 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ทำบุญตลาดราชมงคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ | 32 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ | 33 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวความคิดเมืองสร้างสรรค์ | 216 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไดซิน จำกัด | 202 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริษัท ไดซิน จำกัด เข้าเยี่ยมชมณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 153 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 149 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY) | 153 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “RMUT MUSIC AWARDS 2023” | 148 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี | 60 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
“โครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา” | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 76 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร | 56 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวางแนวทางรับการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก | 67 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 71 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริหารฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 2/2566 | 67 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรวันพุธ | 63 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนา Microprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม | 65 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานประกันสังคมเข้าให้ความรู้เรื่องประกันสังคม แก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อของนักศึกษา | 77 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริหารฯ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 | 81 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ MOU องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย | 73 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการ “ OPEN Houseบริหารฯ อวดดี” | 81 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ บวงสรวงพระพิรุณ | 59 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว