ข่าวประชาสัมพันธ์

นศ-แข่งขันกิจกรรม Hackaton | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญตักบาตร | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
2 สค 65 บท ให้ความรูปด้านการลงทุน | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด ผู้บริหารกลุ่มไทร์พลัส รุ่นที่ 2 | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU เพื่อพัฒนางานวิจัย และการผลิตชิ้นส่วนระบบราง | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green office | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือร่วมใจสร้าง | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมวางแผนด้านการศึกษา | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แถลงวิสัยทัศน์ | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นิเทศติดตามมหาวิทยาลัยคุณธรรม1-2565 | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนกรกฎาคม 2565 | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนกรกฎาคม 2565 | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรกระบวนการและเทคโนโลยีในการจัดทำบัญชีภาครัฐ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2565 ศูนย์นนทบุรี | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ศูนย์วาสุกรี | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเกษตรอาสาพืชพลังใบ | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การป้องกันและการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชน | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU ด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สอ. ๒๕๖๕ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แห่เทียนพรรษา วัดหันตรา | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แห่เทียน สุพรรณบุรี | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการวางแผนผังแม่บทด้านกายภาพ | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ๑๙ | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU ปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 | 81 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ กระทรวง อว. เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา | 97 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ ม.ศิลปากร | 89 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (วันที่ ๒) | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑.๒๕๖๕ | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
“กิจกรรมเปิดเทอมใหม่ หัวใจสีฟ้า” คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (วันที่ ๑) | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามแนวทางเดียวกันในการทำความเข้าใจ | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทอ.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประกัน สาขาวิชาการตลาด | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประกัน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 (ประจำปี 2565) | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมนักศึกษาบริการสังคมเพื่อประชาชน | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมสร้างเครือข่ายวิชาการและนำเสนอผลงานนักวิจัย | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข Happy University | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2565 | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ มทร.อีสาน | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว