ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระยะ 9 เดือน | 29 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 280 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 108 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างป้าย | 33 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ดูแลมรดกศิลป | 32 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศึกษาสูตรยา | 35 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ | 31 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กีฬากระชับมิต มทรส. VS มรภอย. | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนมีนาคม 2565 | 33 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2565 | 31 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมกฎหมาย | 31 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วัดหัวเขา | 32 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิสาหกิจชุมชนข้าวโยธะกา | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงมหกรรมนาฎดนตรี เปิดตำนานการแสดงลิเก | 396 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 328 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 213 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | 168 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด | 170 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 120 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 151 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 124 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำรวจวิเคระห์สภาพปัญหาประชาชน ตำบลพระยาบันลือ | 327 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือพัฒนาหอพักนักศึกษาพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ | 138 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 175 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID 19 | 124 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมอย่างยั่งยืน | 91 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” | 104 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 354 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เมืองแห่งการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับชาติ | 102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 | 111 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 147 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ย้ายองค์พระวิษณุกรรมและย้ายศาลพระภูมิ | 285 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือในประเด็นพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีน | 156 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา บัณฑิตและบุคลากร | 95 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวพื้นถิ่นสร้างความยั้งยืนสู่ชุมชน | 201 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จับมือสถานประกอบการเพื่อพัฒนานวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล | 188 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมบวงสรวง | 293 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ BMC | 102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันบิดามตราฐานการช่างไทย | 154 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 103 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 146 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คุณธรรมต้นแบบ | 149 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 136 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา | 96 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง | 204 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 3 “การเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบโจทย์งานวิจัย | 144 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas : BMC ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet | 136 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย | 177 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว