ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น นวัตกรรมการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาษีอากร | 35 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมงานแถลงข่าวงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายในศูนย์นนทบุรี | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประชุมการบริหารงานภายในศูนย์พื้นที่ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานวางแผนผังแม่บทด้านกายภาพ ศูนย์นนทบุรี | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงาน Crestron Experience Center (CEC), Singapore | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเสวนา การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุุในประเทศไทย | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดศูนย์กลางการเรียนรู้อาเซียน-กรุงเทพมหานคร | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้แทนชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี เข้าพบรองอธิการบดี | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ระบบการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๖ | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผนึกกำลังช่วยเหลือชุมชน “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมหนีไฟ | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นวตกร จิตอาสา | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12 | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบโล่ขอบคุณสนับสนุนกิจกรรม อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19 | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีปิดมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจไปกับ RUS VIRTUAL RUN” | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพ | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแข่งขัน Start Up Thailand League 2022 | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร WPS Office | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมสภาคณาจารย์ครั้งที่ 4 | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่าย “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พัฒนาศักยภาพองค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั้งยืน | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ U2T ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 101 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมหารือการดูแลความเรียบร้อยของการจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ มทร.ธัญบุรี | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุดว้าว ต่อยอดนวัตกรรมอาหาร | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทอ.จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัด~ล้อม ตามแนวทางของ GLOBE ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวเกษตรลพบุรี | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้อนรับคณะดูงานโครงการบริการให้คำปรึกษาฯ เทคนิคการปลูกมะเขือเทศเชิงพาณิชย์ | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU ทางวิชาการด้านการจัดการสหกิจศึกษา | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๘ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
mou ทางวิชาการ | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่พิเศษ 2/2565 | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีอัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐานแห่งใหม่ และพิธีบวงสรวง (เขตใต้) | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดหอวิวัฒน์ราชมงคลนนทบุรี | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมหารือการดูแลความเรียบร้อยของการจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 104 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิและบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน | 35 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมอนหลอดเพื่อสุขภาพ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว