ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดมความคิดพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอน | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 และ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ฝึกอบรมหลักสูตร CNC TURNING (หลักสูตรระยะสั้นบริการวิชาการแบบมีรายได้) ให้กับบุคลากร จากบริษัท C.C.S.ADVANCE TECH CO., LTD. | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 5 คน | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้กับนักศึกษา | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๕ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Ayutthaya Smart City | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร ๙ ใบ | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาคว้ารางวัลทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ ๙ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร ๙ ใบ | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมพิธีเปิดงาน SKILL EXPO THAILAND 2022 | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประชุมผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙ ราชมงคล | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "บริหารธุรกิจฯ เกมส์ ครั้งที่ ๑๔" | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการมหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจยุคดิจิทับ BA&IT EXPO | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนบางบาล | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเกษตรอาหาร | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทัรู้เท่าทันสื่อ ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส + ๓ กองกลาง | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จัดดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.๙ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม ๑๖ แผนงานวิจัย | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 4 | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565"Thailand Smart City Expo 2022" | 94 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมโครงการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย ผ่านโปรแกรม Google Meet | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการรู้ใช้เข้าใจรถยนต์ไฟฟ้า | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7 | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 6/2565 | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7 | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการจัดทำวารสารวิชาการและระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว