ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) | 91 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการเขียนข้อกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (กบม.2) | 228 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ | 158 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
องค์การนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายพลังนักศึกษายุคดิจิตัล | 272 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ | 107 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ U2T | 201 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดอบรมเตรียมความพร้อมประกวดมารไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน | 94 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม_001 | 139 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 112 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
U2T ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน | 107 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาด้านกิจการนักศึกษา | 233 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รักษ์ผ้าไทยสานสายใยวัฒนธรรม | 102 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
U2T เกษตร | 221 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการ” | 109 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ ” | 246 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 117 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา” | 291 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน | 123 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมรับฟังรูปแบบการพัฒนาทางแยกต่างระดับกรมทางหลวง | 180 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรช่างตัดผมชาย | 90 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบเงินสมทบทุน จากศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี | 108 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บรวสวง มรดกโลก | 127 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
U2T ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ | 158 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมงานรับเสด็จ | 228 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙ | 85 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
น้อมรำลึก ร. 9 | 161 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เพื่อนพึงภา | 90 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีรับสนองพระราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง | 109 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดพิธีบวงสรวงและทำบุญอาคาร “บูรณมงคล” | 241 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (ระดับ coach) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 277 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๕ | 105 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 141 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทบทวนกระบวนการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลพระยาบันลือ | 305 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 155 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2564 | 115 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2564 | 75 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุค new normal” | 81 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 75 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนในคณะบริหารธุรกิจฯ | 78 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวท.เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 81 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ระดมความคิดพัฒนามหาวิทยาลัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ | 74 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวพ.มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิกฯ จัดโครงการเสวนาการคืนข้อมูลการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี | 86 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวพ เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ | 81 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวพ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย 9 มทร. เพื่อสรุประบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง | 76 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 | 75 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เปิดการอบรมกลไกการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพตามประสบการณ์ (Grooming) | 72 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีลอยกระทง | 86 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | 77 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Electrical Engineering | 85 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ | 72 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว